ฝ่ายจัดหาทุน (FUNDSRAISING DEPARTMENT)

เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดำเนินการโดยมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ และปัจจัยต่างๆ สำหรับ สนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมสงเคราะห์

ให้กับศูนย์ต่างๆดังนี้

เป้าหมาย  >>..

 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ และถูกทอดทิ้ง

 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี

บ้านพักผู้สูงอายุ ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุทุกท่าน ดุจคุณแม่ที่มีต่อลูก น้อยของตนที่กำลัง

เจ็บหนักอยู่

 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

บ้านพักผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างดี ได้รับความ ปลอดภัยและไม่

เสี่ยงต่ออันตรายในการดำเนินชีวิต และยังเป็นสถานที่ให้การอบรมแก่ผู้ที่จะเป็นนักบวช

คามิลเลียน ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละอุทิศตนเองในการรับใช้ผู้ป่วย แม้จะต้องเสี่ยง

ภัยต่อชีวิต

 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

สถานดูแลเด็กชาวเขาที่ยากไร้และเยาวชนที่กำพร้า เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส

 

บ้านเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง กทม.

บ้านพักและฟื้นฟูเด็กพิการ

 

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ตะกั่วป่า

ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กพิการ

 

โรงพยาบาล คามิลเลียน กรุงเทพฯ

สถานรักษาพยาบาล ไม่หวังผลกำไร ดูแลสุขภาพประชาชนชาวไทยและให้บริการ

ลูกจ้างผู้ประกันตนกว่า 80,000 คน

 

โรงพยาบาล ซานคามิลโล ราชบุรี

สถานรักษาพยาบาล ไม่หวังผลกำไร ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้การรักษาคนไข้ประกัน

สังคม และเป็นคลีนิค เคลื่อนที่ ให้ความช่วยเหลือยามชาวบ้านประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

 

ศูนย์อบรมเยาวชน ศรีราชา ชลบุรี

อบรมเยาวชนที่มีความสนใจในกระแสเรียก ของคณะคามิลเลียน คือ การรับใช้เพื่อนพี่

น้อง การรับใช้ผู้ป่วย เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม

พิมพ์ อีเมล