เกี่ยวกับ มูลนิธิฯ

70367 600x338

 มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เป็นมูลนิธิที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้และถูกทอดทิ้งจากสังคม ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2516  เลขที่อนุญาตที่ ต.8/2516
ทางมูลนิธิฯ ยึดหลักการทำงานด้วยพันธกิจที่ว่า "ดูแลและรับใช้ดุจคุณแม่ที่ดูแลลูกน้อยของตนซึ่งกำลังป่วยหนัก"

งานดูแลรับผิดชอบหลักของทางมูลนิธิฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเพื่อน พี่น้องที่ด้อยโอกาส แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. กลุ่มบ้านผู้สูงอายุที่ยากจน ซึ่งถูกครอบครัวและสังคมทอดทิ้ง
2. กลุ่มบ้านเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์
3. กลุ่มบ้านเด็กพิการและเด็กกำพร้าที่ด้อยโอกาสในชีวิต

ทางมูลนิธิฯ ได้สงเคราะห์ให้ทั้ง 3 กลุ่มบ้าน ได้รับความช่วยเหลือในด้านความจำเป็นพื้นฐานปัจจัยสี่ ช่วยฟื้นฟู เฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพ ให้การศึกษาสร้างขวัญและกำลังใจ ดูแลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยความรักอย่างจริงใจ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของสังคม และเน้นถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นบุคคลมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใด เพศใด และวัยใด โดยมิได้แบ่งแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนา

ทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง จะได้รับความกรุณาจากท่าน จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้าในน้ำใจดีของท่านมา ณ โอกาสนี้

 

พิมพ์ อีเมล