แบบฟอร์มแจ้งการบริจาค

คำนำหน้าชื่อ(*)
Invalid Input

ชื่อ-นามสกุล (*)
Invalid Input

ที่อยู่(*)
Invalid Input

วัน เดือน ปี เกิด(*)

Invalid Input

โทรศัพท์มือถือ(*)
Invalid Input

โทรศัพท์บ้าน
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

*** เมื่อท่านได้ให้ความอนุเคราะห์โครงการ ท่านจะได้รับ

-  ใบเสร็จรับเงินที่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
-  ใบประกาศเกียรติคุณ (ใบอนุโมทนาบัตร) เมื่อสมทบทุนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

 

ไม่มีการบริจาคใดๆ ที่เล็กน้อยเกินไป
และทุกความเอื้อเฟ้อของท่าน เป็นที่น่ายกย่อง